Organisatie

In België ligt de organisatie en uitvoering van de keuring van spuitmachines volledig in overheidshanden. De groep experten, die de opstart van de verplichte keuring voorbereidde en begeleide midden de jaren negentig, argumenteerde deze keuze als volgt:

  • aangezien objectiviteit en uniformiteit van de keuring twee essentiële elementen zijn, besliste de overheid dat een private organisatie van de keuring ongepast zou zijn,
  • de strategie om mobiele keuringsploegen op te zetten met officiële keurders heeft het voordeel dat deze teams sterk gespecialiseerd kunnen werken en de testapparatuur continu in gebruik is,
  • het is éénvoudiger een adequaat kwaliteitsbeleid te voeren bij een gecentraliseerde, goed gestructureerde dienst om een correcte (nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en naspeurbaarheid) uitvoering van de keuringen te garanderen.

Alhoewel België een federaal land is en naast vele andere onderwerpen ook het landbouwbeleid een regionale competentie is, is de regelgeving met betrekking tot de keuring van spuitmachines een federale materie gebleven. Dit wordt ingegeven door het feit dat spuitmachines gebruikt worden in de voedselproductie. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is bevoegd voor alle aspecten van de voedselkwaliteitsbewaking. Het Agentschap heeft de eindverantwoordelijkheid voor de verplichte keuring van spuitmachines in België. Zijn belangrijkste taken zijn:

  • periodieke (iedere 3 jaar) aanpassen en publiceren van de regulerende wetgeving
  • het voorzitterschap van de federale Stuurgroep 'Keuring' dat jaarlijks bij elkaar komt om de recente financiële en technische resultaten van de keuringscentra te bespreken,
  • behandeling van eventuele klachten van landbouwers die niet akkoord gaan met de keuringsresultaten.

Vertegenwoordigers van de regionale overheden, landbouworganisaties, loonwerkers en de regionale keuringscentra zetelen in de Stuurgroep. De eigenlijke organisatie en uitvoering van de keuringen is gedelegeerd naar twee regionale keuringscentra.

De regionale keuringsstation zijn ondergebracht bij lokale onderzoekscentra. Ze omvatten een centraal secretariaat en verschillende keuringsteams (3 in Vlaanderen, 2 in Wallonië) welke de keuringen uitvoeren.

Omwille van economische redenen en gezien het beperkte aantal spuitmachines verkoos de Belgische overheid een organisatie met mobiele keuringsteams elk bestaande uit 2 officiële keuringstechnici.

De belangrijkste taken van het secretariaat zijn het organiseren en plannen van de keuringen door de mobiele keuringsteams. Verder staat het secretariaat in voor het versturen van de oproepingen aan de land- en tuinbouwers, het registreren en archiveren van de keuringsresultaten en het actueel houden van de database met keuringsplichtige spuitmachines. Om deze laatste taak mogelijk te maken, dient iedere verkoop van een nieuwe of tweedehands spuitmachine binnen de 30 dagen aan het secretariaat gemeld door de verkoper en de aankoper samen (zie ‘Aangiftes’). Bij aankoop van een spuitmachine bij een buitenlandse dealer is het de Belgische aankoper die voor de melding dient in te staan.